รายงานทางการเงิน

งบการเงินปี 2565

รายปี 2565

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3/2565

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2/2565

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1/2565

ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

รายปี 2565

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3/2565

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2/2565

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1/2565

ดาวน์โหลด