รายงานทางการเงิน

งบการเงินปี 2562

รายปี 2562

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3/2562

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2/2562

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1/2562

ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

รายปี 2562

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3/2562

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2/2562

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1/2562

ดาวน์โหลด