รายงานทางการเงิน

งบการเงินปี 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลด

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลด

งบแสดงฐานการเงิน ณ 31 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลด

Notes to interim financial statements for the three-month and nine-month periods ended SEP. 30, 2020 (UNAUDITED)

ดาวน์โหลด

งบการเงินและรายงานการสอบทานข้อมูลการเงินระว่างกาล โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งวด 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 2563

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3/2563

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2/2563

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1/2563

ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ไตรมาสที่ 3/2563

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2/2563

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1/2563

ดาวน์โหลด