รายงานทางการเงิน

งบการเงินปี 2566

ไตรมาสที่ 2/2566

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1/2566

ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ไตรมาสที่ 2/2566

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1/2566

ดาวน์โหลด