บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท บิวเดอสมาร์ท ดิสทรีบิวชั่น เซนเตอร์ จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2544 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “ BSM ” ปัจจุบันบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 2 กลุ่มใหญ่ๆ อันได้แก่ ระบบฝ้าเพดานและผนังยิปซั่ม (Gypsum Wall & Celling Systems) และอลูมิเนียมสำหรับตกแต่งภายใน (Aluminum for Interiors) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเน้นสินค้าที่มีคุณภาพสูง มีนวัตกรรม มีดีไซน์สวยงามทันสมัย ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลัก อันได้แก่ เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัทจะมุ่งเน้นทำการตลาดในธุรกิจที่มีการเติบโตสูง เช่น ธุรกิจสำนักงาน (Corporate Office) ธุรกิจที่พักอาศัย ที่เป็นอาคารสูง (Condominium) ธุรกิจโรงแรม (Hotel) และ ธุรกิจศูนย์สุขภาพและโรงพยาบาล (Health Care & Hospital)