รายงานทางการเงิน

งบการเงินปี 2559

รายปี 2559

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3/2559

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2/2559

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1/2559

ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

รายปี 2559

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3/2559

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2/2559

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1/2559

ดาวน์โหลด