บริษัท อัลลอย โซลูชั่นส์ เอเชีย จำกัด

บริษัท อัลลอย โซลูชั่นส์ เอเชีย จำกัด เรำพัฒนำงำนกระจกอลูมิเนียมภำยใต้ยี่ห้อ Alloy และเรำยังเป็นตัวแทนผู้ผลิตและจัดจำหน่ำยระบบประตูหน้ำต่ำงคุณภำพสูงยี่ห้อ Nulook ซึ่งได้รับแต่งตั้งจำก Altus ประเทศนิวซีแลนด์เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนผู้ผลิตและจัดจำหน่ำยมุ้งม้วนคุณภำพสูงยี่ห้อ Freedom จำก Freedom ประเทศออสเตรเลีย