รายงานทางการเงิน

งบการเงินปี 2561

รายปี 2561

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3/2561

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2/2561

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1/2561

ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

รายปี 2561

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3/2561

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2/2561

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1/2561

ดาวน์โหลด