ประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ดาวน์โหลด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ดาวน์โหลด

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ดาวน์โหลด

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ ประจำปี 2567

ดาวน์โหลด