ประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น 2564

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อกรรมการ ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ดาวน์โหลด