CSR - ภายในองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทประกอบกิจการด้วยความดูแลและใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม จริยธรรม และตั้งอยู่บนหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยความสื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม โดยตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการให้เกิดการดำเนินกิจการ เป็นการสร้างความสำเร็จและประโยชน์สุข ซึ่งส่งผลดีต่อความยั่งยืนของกิจการ โดยบริษัทได้ดำเนินการดังนี้


ภายในองค์กร

1. บริษัทมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบ

1.1 บริษัทให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับชั้น ทั้งความรู้ในทักษะเฉพาะในงาน และทักษะการบริหารงาน เพื่อให้พนักงานได้เติบโตในองค์กร เป็นผู้บริหารที่ดีต่อไปในอนาคต

1.2 บริษัทให้ข้อมูลที่โปร่งใสกับพนักงาน มีการประชุมพนักงานเพื่อแถลงนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย ทั้งที่เป็นตัวเลข และไม่เป็นตัวเลข เพื่อให้รับทราบและเข้าใจ และดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

1.3 สนับสนุนให้พนักงานในองค์กร มีการใช้ชีวิตที่สมดุลระหว่างการทำงาน และชีวิตครอบครัว โดยพัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานในทุกแผนก เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และการทำงานมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทำให้ใช้เวลาในการทำงานน้อยลง ไม่ต้องทำงานล่วงเวลา มีชีวิตกับครอบครัวและได้พักผ่อนหลังเลิกงานมากขึ้น


2. สุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน

2.1 สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ใกล้กับคลังสินค้า บริษัทจึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน มีการดูแลจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการเบิกสินค้าและการขนย้าย นอกจากนี้ บริษัทยังได้คำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวะอนามัย โดยได้มีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 บริษัทได้คำนึงสุขภาพพนักงาน มีการจัดตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมแพทย์ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ ณ ที่ทำการของบริษัท และบริษัทในเครือ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานบริษัทฯ มีสุขภาพที่ดีเหมาะสมต่อการทำงาน

3. การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม

3.1 การผลิตสินค้าของบริษัทมีกระบวนผลิตหลักๆ 2 รูปแบบ กล่าวคือ บริษัทจะนำเหล็กเส้นไปผ่านกระบวนการรีด และขึ้นรูป เพื่อใช้เป็นโครงคร่าวผนังและฝ้าเพดาน บริษัทจะทำการแปรรูปอลูมิเนียมเส้น โดยการตัดประกอบเป็นบานประตูหน้าต่าง ในกระบวนการผลิต บริษัทใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย โดยวัสดุที่เหลือจากการผลิต สามารถรีไซเคิลแล้วนำกลับมาใช้ได้อีก จึงอาจกล่าวได้ว่า กระบวนการผลิตของบริษัทไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับที่ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นพื้นที่สีม่วง ไม่ติดกับเขตชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน

3.2 บริษัทให้ความสำคัญเรื่องมลพิษ สิ่งแวดล้อม และการดูแลการใช้เชื้อเพลิง เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีบริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า บริษัทมีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งเป็นประจำ เพื่อเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน บริษัทมีค่านิยมองค์กร 6 ข้อ คือ ทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นบริการลูกค้า มุ่งเน้นคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นความซื่อตรง ซึ่งมีการสื่อสารให้กับพนักงานทุกคนทราบ และดำเนินงานตามค่านิยมดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทได้ดำเนินงานอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้