ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน และ เลขานุการบริษัท