CSR - ภายนอกองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทประกอบกิจการด้วยความดูแลและใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม จริยธรรม และตั้งอยู่บนหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยความสื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม โดยตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการให้เกิดการดำเนินกิจการ เป็นการสร้างความสำเร็จและประโยชน์สุข ซึ่งส่งผลดีต่อความยั่งยืนของกิจการ โดยบริษัทได้ดำเนินการดังนี้


ภายนอกองค์กร

บริษัทมีการจัดการคู่ค้าและหุ้นส่วนกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคม สืบเนื่องจากค่านิยมองค์กร 6 ข้อ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญความรับผิดชอบทางสังคมกับบุคคลภายนอกองค์กร อันได้แก่

1. ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ดังนี้

1.1 บริษัทได้จัดแบ่งทีมขายเพื่อให้การดูแลและแนะนำกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ลูกค้าได้มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเติบโตของรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคต

1.2 บริษัทไม่หยุดยั้งในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรม เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้า และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโลยีของโลก บริษัทมีศูนย์ Gyproc Centre ซึ่งจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

1.3 นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรมกับลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมา (Gyproc Training Center) ให้ได้รับความรู้ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทและสามารถสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้สินค้าได้ตลอดเวลา โดยทางศูนย์จะมีการอบรมให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

1.4 สินค้าของบริษัทเมื่อติดตั้งให้แล้ว บริษัทยังมีการรับประกันคุณภาพสินค้า ทุกงานที่บริษัทเป็นผู้ติดตั้ง

1.5 บริษัทจัดตั้งให้มีแผนก Call Centre ที่คอยให้บริการช่วยเหลือลูกค้า ในด้านการเช็คสต็อกสินค้า ตรวจสอบวงเงิน แจ้งข้อมูลการส่งเสริมมการขาย และติดต่อประสานงานการจัดส่ง ลูกค้าสามารถสอบถามสถานะของรถจัดส่งได้ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนรับสินค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้น

1.6 ทั้งนี้ บริษัทยังคงสานความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า มีการเข้าพบลูกค้าเป็นประจำ และมีการร่วมงานสังสรรค์ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าในหลายกลุ่ม อันได้แก่ ลูกค้าที่เป็นกลุ่มสถาปนิก มัณฑนากร โดยเข้าร่วมงาน TIDA Night และมีการจัดกิจกรรม MOVIE Night เพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้า เป็นประจำทุกปีอีกด้วย

จากการที่บริษัทมีความรับผิดชอบในการขายสินค้าและใส่ใจในการให้บริการกับลูกค้าทุกราย ลูกค้าจึงมีความเชื่อใจและมีการติดต่อซื้อขายอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ทำให้ฐานลูกค้าของบริษัทเติบโตขึ้นในทุกๆปี และมีการซื้อเพิ่มขึ้นด้วย อนึ่ง บริษัทมิได้ดูแลแค่เพียง ผลิตภัณฑ์ บริการ และสานความสัมพันธ์เท่านั้น แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ลูกค้าเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัท โดยบริษัทจะมีการพิจารณาผลกรซื้อ และประวัติการชำระเงินที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาให้วงเงินขายเครดิตกับลูกค้า เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการของลูกค้า โดยทางบริษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้มีปัญหา โดยควบคุมการให้เครดิตไม่เกิน 60 วัน และได้ทำประกันหนี้ของลูกค้าอีกด้วย

2. ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ใน หัวข้อ การกำกับกิจการของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดนโยบายจ่ายปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท เพื่อเป็นการปันผลกำไรของบริษัทไปยังผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ จากการที่บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นด้วยดีมาโดยตลอด บริษัทเชื่อมั่นว่าจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นต่อไปในระยะยาว

3. คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ทั้งที่เป็นบริษัท และสถาบันการเงิน โดยบริษัทตะหนักถึงความซื่อสัตย์ และเที่ยงตรงในการชำคืนหนี้ ทั้งเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาในเรื่องการชำระหนี้ จนได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้า ธนาคารและสถาบันการเงินให้วงเงินการค้า และวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้น โดยธนาคารและสถาบันการเงินได้พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้กับบริษัท ทำให้บริษัทมีการบริหารต้นทุนทางการเงินได้ดีขึ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมๆ กับคู่ค้าของบริษัทไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ ที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีเสมอมา เพื่อที่จะให้บริษัทคู่ค้าเติบโตก้าวหน้าควบคู่กันไปกับการเติบโตของบริษัท

4. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียนโบว์มอนท์ จ.ชัยภูมิ เป็นประจำทุกปี และมีส่วนร่วมในการก่อสร้างบ้านพักครู อาคารเรียน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพราะเราเชื่อว่าเด็กๆ ในวันนี้ จะเป็นอนาคตของชาติในวันหน้า เราจึงร่วมให้การดูแล และช่วยเหลือโดยเฉพาะกับเด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคม

สำหรับชุมชนรอบข้าง บริษัทได้ให้การดูแลใส่ใจกับเด็กที่ด้อยโอกาส โดยได้บริจาคทุนทรัพย์ และร่วมทำกิจกรรมกับเด็กในสถานสงเคราะห์บ้านมหาเมฆ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานที่ตั้งของบริษัท เป็นประจำอีกด้วย

บริษัทเชื่อมั่นว่า การที่บริษัทคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป