เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

คิดค้น สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและที่อยู่อาศัยคุณภาพสูง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

พันธกิจ

 1. คิดค้นผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพและนวัตกรรม
 2. ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และคุ้มราคา
 3. สร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

ค่านิยมขององค์กร

 1. ทำงานเป็นทีม
 2. มุ่งมั่นบริการลูกค้า
 3. มุ่งเน้นคุณภาพ
 4. มีความคิดสร้างสรรค์
 5. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 6. ยึดมั่นความซื่อตรง

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มบริษัท BSM ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2544 ในนามบริษัท บิวเดอสมาร์ท ดิสทรีบิวชั่น เซนเตอร์ จำกัด โดยเริ่มจากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม คือ ระบบเฟรมอลูมิเนียม Alloy และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ในปี 2550 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “BSM”

ในปี 2549 บริษัทได้เริ่มนำเข้าเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง การออกแบบมีนวัตกรรม สวยงาม คงทน เหมาะสมกับติดตั้งในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น ภายใต้แบรนด์ Nulook ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งสินค้าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ต่อมาบริษัทฯได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก Altus เจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์ Nulook ให้เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในเขตภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย และในปี 2556 บริษัทจึงได้จัดตั้งบริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเซีย) จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย โดยตั้งโรงงานผลิตที่ อ.แพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ  ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ได้มีการติดตั้งในโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำ โรงเรียนนานาชาติ และบริษัทต่างๆ มากมาย

จากความตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเห็นโอกาสการเติบโตในการขยายสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต่อยอดและเอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตของธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง โดยในปี 2559 ได้จัดตั้งบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เพื่อบริหารโครงการ Retirement Village ตั้งอยู่ในโครงการ Black Mountain Lifestyle Resort ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงสร้างชุมชนสำหรับคนวัยเกษียณในรูปแบบสัญญาเช่าระยะยาว กำหนดระยะเวลาเช่าตลอดอายุผู้เช่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ประกอบกับสถิติจำนวนชาวต่างชาติวัยเกษียณต้องการพักอาศัยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น และต่อมาในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม low-rise สูง 8 ชั้น ย่านใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาจำนวน 5 โครงการ และโครงการแนวราบ 1 โครงการ

เหตุการณ์สำคัญ

2001

เริ่มดำเนินธุรกิจ

2008

จดทะเบียนในตลาด MAI

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน :
218.51 ล้านบาท
ธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ก่อสร้างคุณภาพสูง

2013

บริษัท อัลลอย โซลูชั่นส์ เอเชีย จำกัด

ทุนจดทะเบียน : 60 ล้านบาท
ธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบประตูหน้าต่าง และมุ้งม้วนคุณภาพสูง และในปี พ.ศ. 2564 ได้เปลี่ยนชื่อ บริษัท จาก บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด เป็น บริษัท อัลลอย โซลูชั่นส์ เอเชีย จำกัด

2016

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียน : 150 ล้านบาท
ธุรกิจ : ดำเนินโครงกำร Senior Living Project ตั้งอยู่ที่สนำมกอล์ฟ Black Mountain หัวหิน

2018

บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียน : 150 ล้านบาท
ธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มี 4 บริษัทภายใต้ 2 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products) และ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products) 

 • บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
  ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ก่อสร้างคุณภาพสูง

 

 • บริษัท อัลลอย โซลูชั่นส์ เอเชีย จำกัด
  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง และมุ้งม้วนคุณภาพสูงกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) 

 • โครงการ แสนสรา หัวหิน
  ดำเนินโครงการ Senior Living Project ตั้งอยู่ที่สนามกอล์ฟ Black Mountain หัวหิน


 

 • บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น, ผู้มีส่วนได้เสีย, คณะกรรมการ, คณะผู้บริหาร, บุคลากรของบริษัท และสังคม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการประเมิน ทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามของกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับชั้น และผู้มีส่วนได้เสีย