ประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น 2566

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด