ประชุมผู้ถือหุ้น

การนำเสนอ 2562

การนำเสนอ AGM 2019

ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และคำนิยามกรรมการอิสระ

ดาวน์โหลด

แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

การส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด