ประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น 2563

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

สารสนเทศเกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมด (EBT)

ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะ

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด

แผนที่สถานที่จัดประชุม

ดาวน์โหลด

มาตราการ และแนวทางปฏิบัติตนสำปรับผู้เข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด