ประชุมผู้ถือหุ้น

ลงวันที่ 29/04/2564

ประชุมผู้ถือหุ้น : นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการ บมจ. บิวเดอสมาร์ท (BSM) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ บมจ. บิวเดอสมาร์ท